Chudoba k. Olesna

nokia 123
nokia 120
nokia 121
nokia 122